Tavsiye, 2024

Editörün Seçimi

Kamu ve Özel İdare Arasındaki Fark

İdare, bir ticari kuruluş veya devlet işlerini etkin bir şekilde yönetme eylemi olarak görülebilir. Şirketin nihai amacına ulaşmak için insanları, bilgileri ve organizasyonun diğer kaynaklarını en iyi şekilde kullanmak anlamına gelir. İdare kamu görevlileri veya özel şahıslar tarafından yapılabilir. Kamu yönetimi, servis güdüsü ile çalışan bir ekonomi dalıdır. Diğer taraftan, özel idare iş dünyası sezgisiyle çalışıyor.

Kamu yönetimi, özel yönetimden üç önemli şekilde, yani politik karakter, hesap verebilirlik ve faaliyetlerinin kapsamı bakımından farklılık gösterir. Kamu ve özel yönetim arasındaki anlam ve farklılıkları anlamanıza yardımcı olacak bir makale sunulmuştur.

Karşılaştırma Tablosu

Karşılaştırma için temelKamu YönetimiÖzel İdare
anlamKamu yönetimi, hükümet tarafından oluşturulan amaçları gerçekleştirmek için kaynakları düzenli bir şekilde yönetmeyi ifade eder.Özel idare, ticari teşebbüs işlerinin işletilmesi, yönetimi ve örgütlenmesidir.
Bu ne?Bu politik bir süreçtir.Bu bir ticari faaliyettir.
OperasyonHükümet kurulundaSivil toplum kuruluşlarında
yaklaşımBürokratikeşitlikçi
Karar vermeçoğulcuTekelci
gelirVergiler, harçlar, vergiler, vb.Karlar
Hesap verebilirlikGenel halka karşı sorumluSahiplerine hesap verebilir
OryantasyonRefah odaklıKar amaçlı

Kamu Yönetimi Tanımı

Kamu Yönetimi, kamu politikalarının ve devlet tarafından formüle edilen programların sistematik olarak uygulanmasıyla ilgilenen bir çalışma alanıdır. Hükümet tarafından yürütülen idari fonksiyonlarla ilgilidir. İnsanlara iyi ve güvenli bir yaşam sağlamak için kamuya hizmet vermeye odaklanmaktadır.

Hem bir disiplin hem de bir faaliyettir. Bir disiplin olarak tüm konuları kapsar; yani bütçeleme, planlama, organize etme, kontrol etme, raporlama, yönetme, kadrolama vb. Bir faaliyet olarak, refah hizmetleri, sosyal güvenlik hizmetleri, devlet teşebbüsünün yönetimi, düzenlemeleri gibi hizmetleri yerine getirir. özel teşebbüsler vb.

Kısacası, kamu yönetimi, yasal bir çerçevede faaliyet gösteren politik olmayan bir kamu bürokrasisidir. Hükümetin amaçları, kamu yararı ve yasalarla ilgilenir. Hükümetin tüm dalları, yani yürütme, yasama ve yargı ve birbirleriyle ilişkileri, kamu idaresinde ele alınmaktadır. Tekdüzelik, dış mali kontrol ve hizmet gerekçesi ilkeleri üzerinde çalışır.

Özel İdarenin Tanımı

Özel İdare, özel teşebbüslerin yönetimi ve organizasyonu olarak tanımlanmaktadır. Özel kişiler veya bir grup tarafından kar elde etmek için yürütülen idari bir işlevdir. Doğada politik olmayan bir ticari faaliyettir. Örgüt yönetimi tarafından gerçekleştirilen politika ve programların planlanması, örgütlenmesi, kontrol edilmesi, koordine edilmesi ve uygulanması gibi bir dizi faaliyet içermektedir.

Çalışanların ve müşterilerin veya ortakların ve ilgili kuruluşun çıkarlarını göz önünde bulundurarak kuruluşun ekonomik yararı için çalışır.

Kamu ve Özel İdare Arasındaki Temel Farklılıklar

Kamu ve özel idare arasındaki önemli fark noktaları aşağıda verilmiştir:

  1. Devletin oluşturduğu amaçlara ulaşmak için devlet işlerinin sistematik ve iyi planlanmış yönetimi Kamu Yönetimi olarak bilinir. Özel idare terimi, ticari teşebbüsün işleyişini, yönetimini ve organizasyonunu ifade eder.
  2. Kamu yönetimi politik bir süreçtir. Öte yandan, özel idare bir ticari faaliyettir.
  3. Kamu yönetimi, devlet kurumlarında, özel kurumlar ise devlet kurumları dışındaki yapılarda faaliyet göstermektedir.
  4. Kamu yönetimi bürokratik bir yaklaşımı takip ederken, özel idare eşitlikçi bir yaklaşıma sahiptir.
  5. Kamu idaresinde karar verme çoğulcudur, ancak özel idare'de tekelci kararlar alınmaktadır.
  6. Kamu idaresinde gelirler vergiler, harçlar, görevler, cezalar ve kamu tarafından ödenen diğer aidatlardan elde edilir. Özel idarenin aksine, faaliyetlerden elde edilen kârın ana gelir kaynağı olduğu yerler.
  7. Sorumluluk söz konusu olduğunda, kamu görevlileri kamuya karşı sorumludur. Aksine, çalışanların mal sahiplerine karşı sorumlu olduğu özel idare.
  8. Kamu yönetimi refah odaklı; servis gerekçesiyle çalışır. Buna karşılık, özel idare kar odaklı.

Sonuç

Kamu yönetimi bir devlet ortamında faaliyet göstermektedir ve bu nedenle devlet yönetimi olarak da bilinir. Aksine, özel idare bir iş sürecidir, dolayısıyla iş idaresi olarak kabul edilir. Her ikisi de toplumun gelişimine farklı şekillerde katkıda bulunmasında önemli bir rol oynamaktadır. Ayrıca, performansın ölçülmesi, ilerleme ve sonuçları farklı yöntemler kullanılarak yapılabilir.

Top