Tavsiye, 2021

Editörün Seçimi

Önyargı ve Ayrımcılık Arasındaki Fark

Önyargıyı ve toplumdan ayrımcılığı azaltmak için atılan adımlara rağmen, tüm dünyada hala yaygın. Bir bireye veya bir gruba çok fazla acı ve acı çekebilir, bu da o gruba mensup insanlar için sınırlı fırsatlar ve hatta şiddete neden olabilir.

Bu ikisi arasındaki bazı benzerlikler nedeniyle, insanlar genellikle ayrımcılık önyargılarını yanlış yorumluyorlar, ancak ikisi çok farklı kavramlar. En saf anlamıyla, önyargı, herhangi bir bilgi veya sebep olmaksızın, önyargılı bir görüşdür; oysa ayrımcılık, farklı kategorilerdeki kişilerin yaş, ırk veya cinsiyet gibi farklı nedenlerle haksız muamele edilmesini ifade eder. Bu nedenle, önyargı ile ayrımcılık arasındaki fark hakkındaki bilgilerinizi tazelemek için bu makaleye bir göz atın.

Karşılaştırma Tablosu

Karşılaştırma için temelönyargıayırt etme
anlamÖnyargı, yalnızca bir sosyal gruba üyeliği nedeniyle bireye karşı haksız ve temelsiz bir tutumdur.Ayrımcılık, belirli bir sınıfa, gruba veya kategoriye ait olduğu için, bir kişinin veya bir grubun diğer kişilerden haksız veya olumsuz muamelesi anlamına gelir.
Bu ne?Sadece akılda soyut yanlış anlama.Önyargı ifadesi.
temsilinançAksiyon
DoğaSigara bilinçliBilinçli ve Bilinçsiz
SebebiyleKlişeleştirmeönyargı
İçerecekBireye veya gruba karşı olumsuz tutum.Bireye veya gruba karşı haksız davranış.
BileşenBilişsel ve DuyuşsalDavranışsal
Yasal işlemBuna karşı alınamaz.Buna karşı alınabilir.

Önyargı Tanımı

Önyargı terimi, önyargı, yani önceden bir kişi veya bir grup hakkında oluşturulmuş irrasyonel bir düşünce, düşünce veya duygudur ve bu da yeterince bilgi, gerçek veya sebep olmadan ifade eder. Grup hakkında, yetersiz ve yanlış bilgilere dayanarak, bir grubun üyelerinin bir başkasına karşı tuttuğu, genellikle elverişsiz tutumu veya yargısını önyargıya işaret eder.

Önyargı olumlu veya olumsuz olabilir. Bununla birlikte, terim, temelde, belirli bir gruba ait üyelerin, kişisel deneyimden ziyade ırk, cinsiyet, milliyet, etnik köken, sınıf, din temelli olduğuna inanılan olumsuz önyargılar için kullanılmaktadır.

Ayrımcılık Tanımı

Adından da anlaşılacağı gibi, ayrımcılık, bir gruba, kategoriye, kendi haklarına rağmen statü gibi çeşitli faktörlere dayanarak veya bir kişiye karşı ayrımcılık yapmak veya bir birey arasında ayrım yapmak anlamına gelir. Bir gruba üyeliği veya farklı özelliklere sahip olması nedeniyle bir kişiye karşı yapılan eşitsiz muameledir. Önyargı tutumunu gösteren birine karşı yöneltilen haksız bir davranıştır.

Başka bir deyişle, ayrımcılık, belirli bir grubun üyelerine, grup ilişkilerinden dolayı, özellikle kötü bir biçimde farklı muamele yaptığımız zamandır. Çoğu insan, yaş, cinsiyet, boy, kilo, ten rengi, hastalık, sakatlık, medeni durum, eğitim, konuşma, kıyafet, sosyo-ekonomik durum vb.

Önyargı ve Ayrımcılık Arasındaki Temel Farklılıklar

Önyargı ve ayrımcılık arasındaki fark söz konusu olduğunda, aşağıdaki hususlar önemlidir:

  1. Önyargı, yalnızca bir sosyal gruba üyeliği nedeniyle bireye karşı haksız ve temelsiz bir tutumdur. Belirli bir sınıfa, gruba veya kategoriye ait olduğu için, bir kişinin veya bir grubun diğer kişilerden haksız veya olumsuz muamelesine ayrımcılık denir.
  2. Önyargı bireye veya belirli bir gruba karşı olumsuz bir tutum olsa da. Ayrımcılığa karşı, bir bireye veya gruba karşı haksız davranış.
  3. Önyargı, sadece akılda soyut yanlış anlamadır. Tersine, önyargı harekete geçtiğinde buna ayrımcılık denir.
  4. Önyargı, bir kişi veya bir şey hakkında önceden fikir ve yorum oluşturulmasını içeren bir inançtır. Öte yandan, ayrımcılık bu görüşlerin tercümesini ve yorumlanmasını ve eyleme geçirilmesini de kapsar.
  5. Önyargı bilgi, bilgi, cehalet ve basmakalıp eksikliğinin bir sonucudur. Buna karşı, önyargı ayrımcılığa yol açıyor.
  6. Önyargı her zaman bilinçli ve otomatik değildir, oysa ayrımcılık bilinçli ve bilinçsiz olabilir.
  7. Tutumun bilişsel ve duyuşsal bileşenleri önyargıya uygulanır. Aksine, diğer insanlara yönelik davranış, yani davranışsal bileşen ayrımcılık için geçerlidir.
  8. Kişi ayrımcılığa karşı yasal işlem yapabilir ancak önyargıya aykırı değil.

Sonuç

Kısaca, önyargı, gerçekleri ya da kanıtları bilmeden birileri ya da bir şey hakkında fikir sahibi olmak anlamına gelir. Bir insanın her zaman harekete geçmeyen içsel düşünce ve duygularıdır. Ayrımcılıktan farklı olarak, bu, eşit olmayan muamele veya insanlara, bireylerin duyguları ve tercihleri ​​temelinde farklı şekilde muamele edilmesi anlamına gelir. Bunlar, hemen hemen bütün ülkelerde bulunan, çeşitli gruplar arasında strese ve gerilime neden olabilecek ve ayrıca yönlendirildiği gruba zarar verebilecek anti-sosyal davranışlardır.

Top